Kaip atpažinti pavojingąsias atliekas?

Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika nustato atliekų pavojingųjų savybių vertinimo, šių savybių nustatymo ir atliekų priskyrimo pavojingosioms atliekoms tvarką.

Šio teisės akto pagrindu gyventojų ir ūkio subjektų naudojimui sukurtas elektroninis įrankis, kuris padės lengvai ir greitai surasti informaciją apie teisingą pavojingų atliekų identifikavimą, tolimesnį tinkamą tokių atliekų tvarkymą.

Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo įrankio naudojimas kitose svetainėse

Siekiant išplėsti ir skatinti sukurto elektroninio įrankio naudojimą, Aplinkos ministerija viešai paskelbė ir padarė prieinamu elektroninio įrankio atvirą kodą tam skirtoje svetainėje, taip pat sukurtas WordPress įrankis naudojimui šioje platformoje. Tikimasi, kad taip įrankis bus plačiau naudojamas ir pritaikomas praktikoje ir tai palengvins pavojingųjų atliekų atpažinimą ir paskatins tinkamą jų tvarkymą.

Nuoroda į svetainę – https://github.com/AplinkosMinisterija/rusiavimo-irankis

WordPress įrankis – https://wordpress.org/plugins/aplinkos-ministerijos-norway-grants/

 

Kur atiduoti pavojingąsias atliekas?

Visose Lietuvos savivaldybėse yra įdiegtos buities pavojingųjų atliekų atskiro surinkimo sistemos – šios atliekos priimamos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir be papildomo užmokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą ar įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, surenkamos iš gyventojų apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Savivaldybės ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius turi reguliariai informuoti gyventojus apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų komunalinės atliekos, įskaitant pavojingąsias atliekas.

Baterijų atliekos taip pat surenkamos šių gaminių platinimo vietose, o pasibaigusio galiojimo vaistai – vaistinėse. Buityje susidarančios tuščios aerozolių balionėlių, kūno priežiūros priemonių, plaukų putų/purškimo balionėlių, vaistų buteliukų, kosmetikos, indų plovimo, skalbimo ir valymo priemonių pakuočių atliekos klasifikuojamos pagal pakuotės medžiagą (plastikinės, stiklinės, metalinės, popierinės) kaip nepavojingosios pakuočių atliekos ir tvarkomos per pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemą.

Teisės aktai pavojingoms atliekoms

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo patvirtinimo“;

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo patvirtinimo“;

Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su visais pakeitimais);

3.2.5. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) NR. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su visais pakeitimais);

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės;

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų;

Europos Komisijos parengtos Atliekų klasifikavimo techninės gairės (2018/C 124/01).

Viešieji pirkimai

Vieningos pavojingųjų atliekų identifikavimo metodikos parengimo paslaugų įsigijimui skelbiamas viešasis pirkimas, su kurio sąlygomis susipažinti galima Centriniame viešųjų pirkimų portale ČIA.

Puslapis atnaujintas 2023-10-18